Andrzej Romanek

Propozycje zmian legislacyjnych

Wniesione projekty ustaw mojego autorstwa

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim

Projekt dotyczy ograniczenia ryzyka wzrostu kursu waluty w stosunku do waluty polskiej o więcej niż 30% w stosunku do kursu z dnia udzielenia kredytu dla kredytobiorcy będącego konsumentem, ograniczenia możliwości żądania przez bank informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy będącego konsumentem wyłącznie w zakresie kontroli wykorzystania i spłaty kredytu, wprowadzenia zakazu obniżenia kwoty udzielonego kredytu i wypowiedzenia konsumentowi umowy kredytu z powodu utraty zdolności kredytowej w przypadku wypłaconego kredytu zabezpieczonego choćby częściowo hipotecznie

20.02.2015 link do nowelizacji
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy przyznania NIK (do stosowania fakultatywnego) uprawnień Policji przewidzianych

w k.p.k. w zakresie sprawy (kontroli) prowadzonej przez NIK; możliwości wszczęcia i prowadzenia

dochodzenia w zakresie prowadzonej sprawy, możliwości prowadzenia czynności wyjaśniających

w sprawach o wykroczenie oraz wnoszenie i popieranie wnioskuo ukaranie oraz środków

odwoławczych w sprawach objętych kontrolą NIK

14.03.2013 link do nowelizacji
 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Projekt dotyczy wprowadzenia instytucji zażalenia na postanowienie o odmowie nadania statusu pokrzywdzonego

07.03.2013 link do nowelizacji
 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt dotyczy wydłużenia terminu przedawnienia w sprawach stosowania praktyk ograniczających konkurencję z roku do 5 lat

06.03.2013 link do nowelizacji
 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o systemie

ubezpieczeń społecznych

Projekt dotyczy wydłużenia urlopu macierzyńskiego, zagwarantowania pracownikowi okresu ochronnego

przed wypowiedzeniem oraz zapewnienia pracodawcy zwolnienia z obowiązku ponoszenia składek

na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracownikom, którzy rozpoczynają świadczenie

pracy u dotychczasowego pracodawcy po ukończeniu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego

23.11.2012 link do nowelizacji
 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

Projekt dotyczy ograniczenia osobistej odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe w przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania

29.10.2012 link do nowelizacji
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

  Projekt dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym

emerytur i rent do wysokości minimalnych kosztów utrzymania

05.09.2012 link do nowelizacji
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Projekt dotyczy wprowadzenia powszechnego systemu świadczeń rodzinnych dla wszystkich rodzin,

których dochody nie pozwalają na przeżycie na poziomie minimum socjalnego

28.08.2012 link do nowelizacji
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Projekt dotyczy ustawowych ograniczeń wysokości wynagrodzenia "kierowników" (i innych osób) spółek

powiązanych ze spółkami prawa handlowego oraz agencji państwowych, w których udział Skarbu Państwa

lub jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

projekt zakłada również objęcie ograniczeniem osób świadczących tzw. usługi menadżerskie

21.08.2012 link do nowelizacji
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

Projekt dotyczy zwiększenia ustawowego wymiaru kar pozbawienia wolności za poszczególne

typy przestępstwa zgwałcenia, określone w art. 197 k.k., w tym również za zgwałcenie osoby

małoletniej w wieku poniżej 15 lat

23.07.2012 link do nowelizacji
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Projekt dotyczy obniżenia opłaty interchange

10.07.2012  link do nowelizacji
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

Projekt dotyczy ograniczenia rodzaju kar za zabójstwo, określenia zabójstwa osoby małoletniej jako kwalifikowanego typu zabójstwa oraz wprowadzenia karalności przygotowania do zabójstwa

09.07.2012 link do nowelizacji
Andrzej Romanek © Solidarna Polska 2013-2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.
andrzejromanek.pl