Andrzej Romanek

O konkursie 2011

powrót do poprzedniego menu

 

Zainteresowanie młodego pokolenia najnowszą historią Polski jest naszym obowiązkiem oraz powinnością. W tym celu wspólnie ze Zbigniewem Ziobro, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Towarzystwem Nauczycieli Szkół Polskich organizujemy konkurs historyczny „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia”.

Honorowy Patronat nad Konkursem objął kpt. Konstanty Kopf – Przewodniczący Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patronat medialny nad konkursem objęły wszystkie lokalne media.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzgl. lat 1945-1956, tj. okresu walki antykomunistycznego podziemia z narzuconym nam komunistycznym systemem władzy sowieckiej.

Ostatni „żołnierz wyklęty” – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął prawie dwadzieścia lat po wojnie – 21.10.1963 r.

Konkurs jest skierowany do uczniów Liceów i Techników położonych na terenie Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, W konkursie wzięło udział 8 szkół, nadsyłając 11 prac.

Konkurs obejmuje dwa etapy: szkolny i międzyszkolny.

Etap szkolny przeprowadza Nauczyciel-Opiekun Merytoryczny powołany przez Dyrektora szkoły. Jest to praca pisemna. Nauczyciele-Opiekunowie Merytoryczni przesłali do pięciu prac ze szkoły ocenionych jako najlepsze w terminie do 10 maja 2011 r.

Etap międzyszkolny

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z pracowników naukowych Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału krakowskiego. Komisja Konkursowa wyłoni 7 laureatów konkursu, którzy zostaną zaproszeni do Krakowa na ustną prezentację swojego tematu. Autorzy najlepszych 7 prac w dniu 27 maja 2011 r. dokonają ustnej prezentacji uzasadniając wybór tematu oraz przedstawiając wnioski badawcze, sposób zbierania i opracowania materiału źródłowego, wykorzystaną literaturę oraz odpowiadając na pytania członków komisji związane z zagadnieniami dotyczącymi przedłożonych prac, a także odpowiedzą na 2 pytania z podanej. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.

Uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 31 maja 2010 r. w Nowym Sączu w Sali Reprezentacyjnej Nowosądeckiego Ratusza o godzinie 12:00.

Nagrody: dla Laureatów Konkursu, którzy zajmą pierwszych 7 miejsc oraz ich Nauczycieli – Opiekunów, nagrodą będzie wyjazd do Brukseli połączony ze zwiedzaniem miasta oraz Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Organizatora Zbigniewa Ziobro a nadto laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Organizatorów Konkursu Zbigniewa Ziobro i Andrzeja Romanka (nagrody rzeczowe) oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie (publikacje własne).

Andrzej Romanek © Solidarna Polska 2013-2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.
andrzejromanek.pl